Årsmøte 2021 i NSNF

Praktisk info

Fra: 17.04.2021 08:00

Til: 22.04.2021 22:00

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Gratis

Årsmøtet 2021 blir digitalt

Styret innkaller med hjemmel i NSNFs vedtekter 4.1 til ordinært årsmøte i Norges sopp- og  nyttevekstforbund i perioden 17. – 22. april. Pga. koronapandemien må vi også i år gjennomføre årsmøtet på nett, og har valgt å gjøre det som et todelt opplegg.  Stemmeberettigede er foreningenes valgte delegater. Disse får tilsendt lenken til spørreskjemaet for den første delen og Zoom-lenken til den andre delen. I tillegg blir lenkene sendt til informasjon til foreningens e-postadresse som registret i Styreweb, samt til NSNFs styre.   

Del 1: Formell åpning av årsmøtet og skriftlig behandling av utvalgte saker

Start: lørdag 17/4 kl. 08:00 (skjemaet sendes ut)

Slutt: onsdag 21/4 kl. 23:59 (siste frist for tellende stemmer)

Noen av årets årsmøtesaker egner seg godt til skriftlig behandling og vi har derfor tilrettelagt disse i Google Skjema. Det inkluderer også årsmøtets formelle deler.

Dette er sakene til årsmøtets del 1 (den skriftlige)

1. Godkjenning av forretningsorden  

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

3. Godkjenne delegater

4. Godkjenne innkallingen

5. Godkjenne sakslisten

6. Velge to representanter til å underskrive protokollen

7. Vedtektsendringer

8. Oppløsning av Finn-Egil Eckblads minnefond

9. Oppløsing av Opplysningsfondet

10. Forslag om æresmedlemskap til Per Marstad

11. Forslag om innføring av etiske retningslinjer

12. Innspill om organisasjonsutvikling

 

Del 2: Videokonferanse for alle delegater

Start: torsdag 22/4 kl. 19:00

Slutt: torsdag 22/4 kl. 22:00

Gjennom året har vi fått god erfaring med bruk av videokonferanse og legger derfor opp til

å behandle resten av årsmøtesakene i Zoom. Her går vi gjennom sak for sak og gjør

fortløpende vedtak som på et fysisk møte.

Lenke til årsmøtet sendes ut til delegatene i god tid før møtet og man vil få anledning til å både teste forbindelsen og øve seg på løsningen.

Dette er sakene til årsmøtets del 2 (på Zoom)

13. Behandle forslag til revidert Strategiplan 2018-2022 (med innledende gruppearbeid)

14. Behandle forbundsstyrets beretning om virksomheten for foregående år

15. Behandle revidert regnskap pr. 31. desember foregående år inkl. revisorrapport

16. Behandle budsjett og årsplan for inneværende år

17. Behandle kontingentsatser og andel til forbundet sentralt

18. Valg til forbundsstyret

19. Valg av revisor(er)

20. Valg av tre medlemmer til en valgkomité

21. Diskusjon om NSNF er tjent med å utvide forum-modellen (gruppearbeid)

22. Forslag om å avvikle Samsopptreffet

På grunn av praktiske utfordringer med stemmegivning vil det ikke være mulig å delta for andre enn delegatene. 

 

Sakslisten kan lastes ned her.