Kjøpsbetingelser, vilkår for kurs og arrangement, avbestillingsregler | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Kjøpsbetingelser, vilkår for kurs og arrangement, avbestillingsregler

KJØPSBETINGELSER 

Medlemskap

Følgende betingelser gjelder spesifikt for tegning av medlemskap:

 • Medlemskapet betales når det tegnes og gjelder for kalenderåret.
 • Hvis man melder seg ut i løpet av året, får man ikke refundert medlemsavgiften for resten av kalenderåret.
 • Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.  
 • Medlemmer velger selv hvilken medlemsforening medlemskapet skal knyttes til og kan bytte medlemsforening etter ønske.   
 • Alle som tegner medlemskap blir automatisk mottaker av nyhetsbrev fra Norges sopp- og nyttevekstforbund.
 • Korrekt postadresse må oppgis. Om man som følge av feil i adressen ikke mottar medlemsbladet eller annen post må man dekke porto for ekstra utsending.
 • Om vi ikke mottar korrekt postadresse på forespørsel vil abonnementet bli endret til digitalt abonnement inntil motsatt beskjed med korrekt adresse gis.

 

Se generell informasjon om medlemskap her.

 

Nettbutikk

Følgende betingelser gjelder for kjøp i nettbutikk eller påmelding som deltager på arrangementer eller kurs:  

 • Ordrebekreftelse med bestillingsnummer sendes på e-post. Oppgi bestillingsnummer som referanse til post@soppognyttevekster.no  
 • Medlemspriser krever innlogging før påmelding.
 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt.
 • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. 
 • Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
 • Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
 • Alle som melder seg på arrangementer og handler i nettbutikken blir automatisk mottaker av nyhetsbrev fra Norges sopp- og nyttevekstforbund.
 • Korrekt postadresse må oppgis. Ved feil på adressen som skyldes adressaten og fører til retur/ekstra forsendelse beregnes ny porto for den ekstra forsendelsen.

 

VILKÅR FOR DELTAGELSE PÅ KURS OG ARRANGEMENT

Følgende vilkår gjelder spesifikt for deltagelse på NSNF og medlemsforeningers kurs og arrangementer:

 • Påmelding og betaling gjøres på nettsiden soppognyttevekster.no. Deltagere får en bekreftelse på e-post etter påmelding. Ta vare på e-posten som kvittering for betalt kurs.
 • Deltagere plikter å gjøre seg kjent med vilkår for deltagelse og beskrivelsene til hvert kurs/arrangement. Deltagere oppfordres til å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. 
 • Deltagere er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger og informere om særlige hensyn for deltagelse på kurs og arrangementer (som spesielle behov, allergier, ledsager etc.) Videre må deltagere informere turleder om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.
 • NSNF vil understreke at deltagelse på forbundet og medlemsforeningene sine arrangementer skjer på deltagernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. 
 • Vi har ingen ikke forsikringsordninger som dekker skader som deltagerne pådrar seg. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen og vi anser våre vilkår tilknyttet deltagelse på kurs/arrangement også er kjent og akseptert.
 • Hvis en deltager må avbryte et arrangement, er NSNF og medlemsforeninger ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av kurs-/arrangementkostnaden. 
 • Fotografering. Som deltager på kurs/arrangementer arrangert av NSNF og medlemsforeninger, kan man bli tatt bilde av under arrangementet. Turleder eller andre deltagere kan være oppfordret til å ta bilder som kan bli brukt til NSNF og medlemsforeningenes egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette.
 • Evaluering. Noen kurs og arrangementer har evaluering etter deltagelse. NSNF sender da evalueringsskjema per e-post. Ved å besvare evaluering vil du hjelpe oss å kontinuerlig forbedre vårt tilbud. 
 • Alle deltagere blir automatisk mottakere av nyhetsbrev fra Norges sopp- og nyttevekstforbund.

 

AVBESTILLINGSREGLER

Følgende betingelser gjelder spesifikt for deltagelse på kurs og andre arrangementer:

 • Avbestilling av kurset kan skje inntil fire uker før oppstart. Kursavgiften blir da i sin helhet refundert.
 • Avbestilling mellom fire og to uker før oppstart gir 50 % refusjon.
 • Avbestilling 13 dager før arrangementets start,  sykdom eller annet forfall gir ikke rett til refusjon.
 • Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren å underrette deltakerne så tidlig som mulig.
 • Avlyses et arrangement blir det innbetalte beløpet refundert. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 
 • Om du ikke er fornøyd med kurset, så må dette meldes til post@soppognyttevekster.no innen en uke etter avsluttet kurs. Klagen behandles av arrangørforeningens leder i samråd med de ansvarlige for kurset. Om klagen tas til følge, får du refundert hele eller deler av kursavgiften uten rentegodtgjørelse. 

 

NSNF følger ellers Forbrukerrådets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett for betaling, levering, angrerett, retur- og reklamasjonshåndtering og konfliktløsning i forbindelse med kjøp fra våre nettsider. 

 

Angrerett

 • Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
 • Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrerettskjema.
 • Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 • Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
 • Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
 • Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
 • Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Levering

 • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
 • Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
 • Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
 • Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til post@soppognyttevekster.no.
 • Retting eller omlevering. Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag. Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller forbrukerrådet