Bærekraftig sanking | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Bærekraftig sanking

Foto: Per Marstad

Utarbeidet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Fem gode råd for trygg og bærekraftig sanking 

Når du skal ut og nyte naturen og kanskje ta med litt nyttevekster hjem i kurven har vi noen gode råd på veien:

  1. Plukk bare arter du kjenner.
  2. Hvis sankeområdet befinner seg i et verneområde må du finne ut hvilke lover og forskrifter som gjelder.
  3. Sjekk om bestanden ser frisk ut og om den vokser i rene omgivelser.
  4. Vurder artens voksemønster, utbredelse og økologiske tilstand: Er arten vanlig eller vokser den mer spredt? Er den på rødlista? Er det en fremmedart?
    Bruk egen erfaring og tilgjengelig informasjon på artsdatabanken.
  5. Ta bare det du trenger og la tilstrekkelig stå igjen til artens og andre arters livsgrunnlag.

 

Se en film med Gjertrud Jensen fra Bergen sopp- og nyttevekstforening, som forklarer at selv om ramsløken kan bre seg utover ett område og danne store bestander, skal det stå igjen tilstrekkelig med planter slik at bestanden kan leve videre.

 

En huskeregel om mengde

Vi får stadig spørsmål om hvor mye man kan ta av en bestand. Det vil variere. Vet du at arten er vanlig og har mange individer på stedet, så anbefaler vi at man maksimalt tar en tredjedel av bestanden.

En huskeregel for å sanke nyttevekster, uten å belaste økosystemet kan være

⅓ skal bli stående for andre arters livsgrunnlag.
⅓ skal bli stående for å sikre at bestanden kan fornye seg og leve videre.
Maksimalt ⅓ av bestanden kan sankes etter at en har foretatt en vurdering, slik det står omtalt i veilederen for bærekraftig sanking.

Dette er absolutt ingen fasit, og bærekraftig sanking skjer etter en skjønnsmessig vurdering, som gjøres av sankeren selv.
Husk kniv og saks og god sanketur!

Foto: Ingrid Indergaard

Marianøkleblom Primula veris  – en sårbar art som er knyttet til naturtype slåtteeng og beitemark (semi-naturlig eng). Naturtypen slåtteeng er i sterk tilbakegang, og der kulturlandskapet ikke blir slått vil arten fortrenges av andre arter. Les mer om bakgrunnen for rødlistestatus for marianøkleblom hos artsdatabanken.no

For utfyllende veiledning om bærekraftig sanking, har Mari Knapstad og Ina Teresa Winther, skrevet denne veilederen

Veilederen kan lastes ned som pdf. her: Bærekraftig sanking – en veileder.

I medlemsbladet Sopp og nyttevekster 1-2023 er det trykket en artikkel om bærekraftig sanking av nyttevekster.